VEEL GESTELDE VRAGEN

Is het montessorionderwijs geschikt voor elk type kind?
De methode is ontwikkeld vanuit het kind. Juist door de grote mate van individuele begeleiding biedt deze methode goede mogelijkheden voor verschillende typen kinderen. Zo wordt het stille, teruggetrokken kind anders benaderd dan zijn meer beweeglijke groepsgenoot. Een kind dat zich moeilijk kan concentreren, krijgt een begeleiding die daarop gericht is. Er wordt niet uitgegaan van de zogenaamde gemiddelde leerling. Ieders aanleg en eigen aard wordt gerespecteerd.


Hoe groot zijn de groepen en wat is de samenstelling van de groepen?

Er is één peutergroep (2,5 tot 4 jarigen) met gemiddeld 16 peuters. Er zijn twee onderbouwgroepen (groep 1 en 2), twee middenbouwgroepen (groep 3,4,5) en twee bovenbouwgroepen (groep 6,7,8,). De MB- en BB-groepen hebben gemiddeld 27 kinderen met een evenredige verdeling per groep/leeftijd waarbij het aantal 25 minimaal en 29 kinderen maximaal is. De onderbouwgroepen zijn over het algemeen kleiner aan het begin van het schooljaar, omdat hier gedurende het jaar instroom plaats
vindt vanuit de peutergroep.

Hoe volg je schoolprestaties van individuele leerlingen
in een “niet-klassikaal” systeem?
Gedurende de dag observeert en signaleert de leid(st)er. Kinderen kiezen in de regel zelf hun werk. Het kan ook voorkomen dat de leerkracht bepaald werk voorschrijft als kinderen laten zien meer baat te hebben bij geleide vrijheid. Onze school gebruikt gestandaardiseerde toetsen voor groep 2 t/m 8. Deze geven
een kwalitatieve en kwantitatieve indicatie van de positie van het kind in zijn ontwikkeling.

Wat als mijn kind achterblijft of juist voor loopt?

Binnen het montessorionderwijs is er voldoende ruimte voor elke kind om in eigen tempo en op eigen niveau te werken in een doorgaande lijn. Het gaat bij alle kinderen om
het optimaal benutten van de mogelijkheden van het kind. Bij vooroplopen van kinderen is er ruimte voor bredere ontwikkeling van de talenten. De interesses van het kind kunnen daarbij de basis zijn voor extra uitdaging. Bij het achterblijven van het kind werkt het in eigen tempo en op eigen niveau met een aangepaste leerroute.

Welke resultaten behaalt de school
?
De resultaten op gestandaardiseerde toetsen zoals de CITO eindtoets zijn hoog. Gemiddeld was de score 542 over de afgelopen 5 jaar. Tenminste driekwart van onze leerlingen is in die periode uitgestroomd naar het VWO of het gymnasium.

Hoe verlopen sociale contacten en vriendschappen in een groep met kinderen van verschillende leeftijden?

In een groep zitten kinderen van drie leeftijden (3 groepen) en op deze wijze oefenen ze hun sociale vorming door hun wisselende rol: jongste/middelste/oudste kind. Kinderen van verschillende leeftijden werken met elkaar samen, waarbij ze zowel op cognitief als sociaal gebied elkaar versterken.
Daarnaast hebben kinderen van dezelfde leeftijd gezamenlijke activiteiten (muziekles, kunstklas, buitenspel).