ONS SYSTEEM

Montessori Onderwijs

Ons onderwijs is gebaseerd op de uitgangspunten van Maria Montessori. We gaan uit van de individuele ontwikkeling en kijken naar de mogelijkheden van uw kind. We begeleiden uw kind in de groei naar een zelfstandig, breedontwikkeld individu dat op sociaal, emotioneel en cognitief gebied klaar is voor de periode na de basisschool. De leerkracht stimuleert, begeleidt, stuurt en biedt didactische hulp. De kinderen leren door zelf te ontdekken en te ervaren. Heel belangrijk in de groei naar zelfstandigheid is keuzes leren maken, verantwoordelijkheid krijgen en dragen. Dit alles in een respectvolle samenwerking.

Veiligheid en vertrouwen

Een veilige, voorbereide en uitdagende omgeving biedt kinderen wat ze nodig hebben om zich cognitief en sociaal zo optimaal mogelijk te ontwikkelen in elke fase van hun schoolleven.
Wij gaan uit van de mogelijkheden van uw kind en versterken hiermee het zelfvertrouwen door uw kind bewust succeservaringen te laten opdoen. Wij zijn als ouders en leerkrachten een voorbeeld voor de kinderen in de manier waarop we kinderen aanspreken en corrigeren in en om de school en we staan voor een open en respectvolle houding naar elkaar toe.

Sociale ontwikkeling

Kinderen doorlopen in hun schoolcarrière drie bouwen. De onderbouw van 4 tot 6 jaar, de middenbouw van 6 tot 9 en de bovenbouw van 9 tot 12. Doordat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een klas zitten, leren ze van elkaar. De jongsten zien wat de oudsten doen en worden erdoor gestimuleerd. De oudsten helpen de jongeren en herhalen zo vanuit een andere positie nog eens bepaalde onderdelen van leerstof. Ook wordt de sociale ontwikkeling hierdoor bevorderd.

Individuele ontwikkeling

Er is veel ruimte voor individueel werken. De materialen zijn overzichtelijk en makkelijk toegankelijk en maken het voor het kind mogelijk om zelfstandig een keuze te maken. Naast het individuele onderwijs wordt er samengewerkt en worden er groepslessen gegeven. Dit zijn lessen aan de hele groep of aan een subgroep.

Vrijheid in gebondenheid

Er is vrijheid van werkkeuze, werktempo, beweging, herhaling, verwerking of verdieping van de leerstof en vrijheid van samenwerken. De vrijheid wordt groter of minder groot naargelang de mogelijkheden van uw kind. De leerkracht houdt oog op een evenwichtige ontwikkeling en stemt de begeleiding daarop af. Er wordt op toegezien dat alle vakgebieden aan bod komen.

Talentontwikkeling

Wij gaan er vanuit dat kinderen de mogelijkheid moeten krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Ons onderwijs gaat verder dan het standaard curriculum. De materialen die Maria Montessori heeft ontwikkeld gaan tot ver in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Niet ieder kind komt aan al deze materialen toe, maar wanneer het talent op de cognitieve kant zit zal een kind veelal met materiaal kunnen werken dat niet meer binnen de kerndoelen van het basis onderwijs valt. Ook uit zich dit in diverse extra activiteiten zowel binnen als buiten schooltijd

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de site van de NMV

.

WAAROM MONTESSORI?

De 8 beloften van ons Montessori onderwijs

 • Ik doe er toe

 • Ik weet waar ik goed in ben

 • Ik zoek oplossingen

 • Ik blijf nieuwsgierig

 • Ik neem verantwoordelijkheid

 • Ik bewijs dat ik het kan

 • Ik kan kiezen

 • Ik weet wat ik wil

ACTIVITEITEN

Wekelijks

 • Schoolzwemmen groep 1 t/m 8

 • Engels vanaf de peutergroep

 • Gymnastiek

 • Muziek

 • Kunstklas

 • Vreedzame School

 • Pilotengroep voor kinderen met extra uitdagingsbehoeften

 • Kosmische educatie

 • Rekenen

 • Taal

Jaarlijks

 • Open podium

 • Herfstwandeling

 • St. Maarten optocht, Sinterklaasviering en kerstviering

 • Lente en zomerfeest

 • Muziekavonden

 • Sportdag

 • Schoolreis

 • Schooltoernooien (voetbal-, slagbal-, handbal- en zwemtoernooi)

 • Werkweek voor bovenbouwgroepen

 • EHBO les

 • Verkeersles

Naschools

 • Schaakles (vanaf groep 3)

 • Talentum

 • Mad science

 • Schoolkoor

ZORG

De Vreedzame School

Wij doen mee aan de Vreedzame School, een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Leerlingenvolgsysteem

De algemene opvatting over zorgverbreding (differentiatie, individualisering) komt in belangrijke mate overeen met de Montessorivisie. Sommige kinderen hebben extra zorg nodig op het moment dat hun ontwikkeling stagneert of terugvalt of juist meer uitdaging nodig heeft. Om de behoefte aan additionele begeleiding te signaleren maken wij gebruik van ons leerlingvolgsysteem. Het doel van onze systeem is om vroegtijdig uitdagingen te signaleren, te registreren en op basis van de resultaten hulp te bieden.

Intern Begeleider en Remedial Teacher

Indien extra zorg noodzakelijk is, wordt deze in eerste instantie gegeven in de klas door de eigen leerkracht. Binnen de organisatie van ons onderwijs is dit goed mogelijk. Deze werkwijze heeft meerdere voordelen: het is voor een kind prettig om gewoon in de groep te blijven en de leerkracht kent het kind goed. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld als een leerling extra zorg/hulp ontvangt. De extra hulp kan bestaan uit remedial teaching, een speciale methodiek, specifieke instructie of het gebruik van een speciale methode. In tweede instantie kan het nodig of wenselijk zijn de zorg buiten de groep aan te bieden.
Onze Intern Begeleider (IB) coördineert, organiseert en registreert de zorgverbredingsmaatregelen in de school. De IB-er verzorgt ook de contacten met externe begeleiders en externe organisaties op het gebied van zorg zoals schoolarts en Schooladviesdienst. De school beschikt zowel over een interne Remedial Teacher (RT) als externe RT via Schooladviesdienst en particuliere RT. De hulp wordt over het algemeen gegeven onder schooltijd in ons eigen gebouw. Zoals genoemd is er ook aandacht voor kinderen die baat hebben bij extra zorg om hun talenten maximaal te ontwikkelen. Bij deze groep kinderen ondersteunt onze Intern Begeleider de leerkracht in het kiezen van de juiste mix van verbreding, verdieping en versnelling.

KWALITEIT

Kwaliteitszorg

Vanuit onze Montessori-werkwijze wordt invulling gegeven aan onderwijs aan elk kind waarbij toetsen en observaties van leerkrachten één geheel vormen en deze de kwaliteit van ons onderwijs waarborgen.

Verslagen en testen

Naast de dagelijkse observaties van onze leerkrachten die worden vastgelegd, maken we gebruik van gestandaardiseerde toetsen voor groep 2 t/m 8. Per leerling worden resultaten en trends bijgehouden. Tweemaal per jaar krijgt iedere leerling een uitgebreid verslag waarin de voortgang, zowel op cognitief als sociaal gebied, wordt aangegeven. Naar aanleiding van dit verslag is er een gesprek met de leerkracht. Aan het begin van het schooljaar is er een mondelinge verslagavond.
Over de afgelopen 5 jaar is driekwart van onze leerlingen uitgestroomd naar HAVO of VWO.

Overige kwaliteitsmetingen

Met regelmaat bevragen wij ouders, leerkrachten en kinderen in een tevredenheidenquête. Deze gegevens worden gebruikt om de kwaliteit te borgen en mogelijk te verbeteren. Metingen door externe instanties zoals die van de onderwijsinspectie of de Nederlandse Montessori Vereniging zijn ook een belangrijke bron van informatie. Onze basisschool en peutergroep zijn erkend door de Nederlandse Montessori Vereniging.
Het laatste rapport van de Nederlandse Montessori Vereniging vindt u hier.
Het laatste rapport van de Onderwijsinspectie vindt u hier.