Zorg

De Vreedzame School

Wij doen mee aan de Vreedzame School, een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Leerlingenvolgsysteem

De algemene opvatting over zorgverbreding (differentiatie, individualisering) komt in belangrijke mate overeen met de Montessorivisie. Sommige kinderen hebben extra zorg nodig op het moment dat hun ontwikkeling stagneert of terugvalt of juist meer uitdaging nodig heeft. Om de behoefte aan additionele begeleiding te signaleren maken wij gebruik van ons leerlingvolgsysteem. Het doel van onze systeem is om vroegtijdig uitdagingen te signaleren, te registreren en op basis van de resultaten hulp te bieden.

Intern Begeleider en Remedial Teacher

Indien extra zorg noodzakelijk is, wordt deze in eerste instantie gegeven in de klas door de eigen leerkracht. Binnen de organisatie van ons onderwijs is dit goed mogelijk. Deze werkwijze heeft meerdere voordelen: het is voor een kind prettig om gewoon in de groep te blijven en de leerkracht kent het kind goed. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld als een leerling extra zorg/hulp ontvangt. De extra hulp kan bestaan uit een speciale methodiek, specifieke instructie, het gebruik van een speciale methode of remedial teaching, . In tweede instantie kan het nodig of wenselijk zijn de zorg buiten de groep aan te bieden.
Onze Intern Begeleider (IB) co├Ârdineert, organiseert en registreert de zorgverbredingsmaatregelen in de school. De IB-er verzorgt ook de contacten met externe begeleiders en externe organisaties op het gebied van zorg zoals schoolarts en Schooladviesdienst. De school beschikt zowel over een interne Remedial Teacher (RT) als externe RT via Schooladviesdienst en particuliere RT. De hulp wordt over het algemeen gegeven onder schooltijd in ons eigen gebouw. Zoals genoemd is er ook aandacht voor kinderen die baat hebben bij extra zorg om hun talenten maximaal te ontwikkelen. Bij deze groep kinderen ondersteunt onze Intern Begeleider de leerkracht in het kiezen van de juiste mix van verbreding, verdieping en versnelling. In de bovenbouw bieden wij vier blokken aan voor kinderen met extra uitdagingsbehoefte op verschillende gebieden: Filosofie, creatieve taalverwerking/ verwerving, kunst, geometrie.